Φ 1-50 Φ 51-100 Φ 101-150 Φ 151-200 Φ 201-250 Φ 251-300 Φ 301-350 Φ 351-400
Φ 401-450 Φ 451-500 Φ


Stammbuchnummern 1 – 50


De Paauw 1
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 1872
gekört: unbekannt, gutgekört
gestorben: unbekannt


Friso 2
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 1876
gekört: unbekannt, gutgekört
gestorben: unbekannt


Willem de Zwijger 3
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 1873
gekört: unbekannt, gutgekört
gestorben: unbekannt


Kaptein 4
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 1876
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: 01.09.1884, 8-jährig


Mazeppa 5
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1876
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


Oscar 6
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.08.1877
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


Radboud 7
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.09.1875
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


Cesar 8
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1877
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


De Ridder 9
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1876
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


Sire 10
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1871
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


David 11
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1877
gekört: 1880, gutgekört
gestorben: unbekannt


Minister 12
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.04.1877
gekört: 1881, gutgekört
gestorben: 08.09.1887, 10-jährig


Kroonprins 13
Vater: De Paauw 1
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1877
gekört: 1881, gutgekört
gestorben: unbekannt


Floris 14
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 08.04.1878
gekört: 1881, abgekört 1890
gestorben: unbekannt


Nelson 15
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.08.1873
gekört: 1881
gestorben: unbekannt


De Adelaar 16
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 02.07.1877
gekört: 1881
gestorben: unbekannt


Apollo 17
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.03.1878
gekört: 1882
gestorben: unbekannt


Keizer 18
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 26.07.1878
gekört: 1882, gutgekört
gestorben: unbekannt


Radboud 19
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.03.1879
gekört: 1882, gutgekört
gestorben: unbekannt


De Ridder 20
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1879
gekört: 1883, gutgekört
gestorben: unbekannt


Graaf Adolf 21
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1880
gekört: 1883, gutgekört
gestorben: unbekannt


Bucefalus 22
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.03.1876
gekört: 1883, gutgekört
gestorben: unbekannt


Prins Frederik 23
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 1878
gekört: 1884, gutgekört
gestorben: unbekannt


Prins Hendrik 24
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 1875
gekört: 1884, gutgekört
gestorben: unbekannt


De Fries 25
Vater: Willem de Zwijger 3
Mutter: Sophia Stb, MV unbekannt
geboren: 01.05.1882
gekört: 1885, gutgekört
gestorben: unbekannt


Gruno 26
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1882
gekört: 1885, gutgekört
gestorben: 29.01.1887, 5-jährig


Membrino 27
Vater: Floris 14
Mutter: unbekannt
geboren: 30.04.1882
gekört: 1885, gutgekört
gestorben: unbekannt


De Jonge Friso 28
Vater: Kaptein 4
Mutter: Jette Stb, MV unbekannt
geboren: 01.05.1883
gekört: 1886, gutgekört
gestorben: unbekannt


Wladimir 29
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1879
gekört: 1883, gutgekört
gestorben: unbekannt


Otto 30
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1877
gekört: 1886, gutgekört
gestorben: unbekannt


Albertus 31
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.08.1883
gekört: 1886, gutgekört
gestorben: unbekannt


De Regent 32
Vater: Prins Hendrik 24
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1883
gekört: 1886, abgekört 1900
gestorben: 02.06.1903, 20-jährig


Piet 33
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1883
gekört: 1886, gutgekört
gestorben: unbekannt


Minister Thorbecke 34
Vater: Kaptein 4
Mutter: unbekannt
geboren: 21.08.1883
gekört: 1886, gutgekört
gestorben: unbekannt


August 35
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1883
gekört: 1886, gutgekört
gestorben: unbekannt


Jonge President 36
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1884
gekört: 1887
gestorben: unbekannt


Gruno 37
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1884
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: 09.02.1888, 4-jährig


Bruno 38
Vater: Sire 10
Mutter: Aaltje Stb, MV unbekannt
geboren: 01.01.1884
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: unbekannt


Floris 39
Vater: Kaptein 4
Mutter: unbekannt
geboren: 01.04.1884
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: unbekannt


Friso 40
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.04.1884
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: unbekannt


Friso 41
Vater: Radboud 19
Mutter: unbekannt
geboren: 01.03.1884
gekört: 1887
gestorben: 11.06.1887, 3-jährig


Frits 42
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.05.1883
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: unbekannt


Graaf Adolf 43
Vater: unbekannt
Mutter: Clementina Stb, MV unbekannt
geboren: 24.05.1884
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: unbekannt


Felix 44
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1884
gekört: 1887, gutgekört
gestorben: unbekannt


Willem III 45
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 12.05.1885
gekört: 1888, gutgekört
gestorben: unbekannt


Landzoon 46
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 01.06.1885
gekört: 1888, gutgekört
gestorben: unbekannt


Horsa 47
Vater: Minister 12
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1885
gekört: 1888, gutgekört
gestorben: unbekannt


Friso 48
Vater: Floris 14
Mutter: Keesje Stb Pref, MV unbekannt
geboren: 26.02.1885
gekört: 1888, gutgekört
gestorben: unbekannt


Seladon 49
Vater: unbekannt
Mutter: unbekannt
geboren: 26.08.1884
gekört: 1888, gutgekört
gestorben: unbekannt


Apollo 50
Vater: Floris 14
Mutter: unbekannt
geboren: 01.01.1885
gekört: 1888, gutgekört
gestorben: unbekannt

↑zurück zum Anfang